Tutkitaan: Yritysten ikäjohtamisen strategiat

22.1.2024Reetta-Kaisa Kuusiluoma, Anne Kärki, Riitta Kärkkäinen, Olli LehtiniemiTutkitaan

Työväestön ikääntyminen Euroopassa ja erityisesti Suomessa haastaa yhteiskunnan sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Työvoimapulan ja sen seurausten konkretisoituminen on ollut yhteiskunnallisen keskustelun ja uutisoinnin aiheena viime aikoina.

Latvian kauppakamari, hankepartnereiden syystapaaminen Riiassa 2023.
Latvian kauppakamari, hankepartnereiden syystapaaminen Riiassa 2023.

Ikääntyneet ovat merkittävä työvoimaryhmä, mutta heidän osaamistaan ja potentiaaliaan ei aina ole tunnistettu työelämässä. Tilannetta ratkaisemaan Suomen hallitus on laatinut toimenpideohjelman yli 55-vuotiaiden työllisyyden tukemiseksi, jonka tavoitteena on muun muassa nopeuttaa irtisanomistilanteessa uudelleentyöllistymistä ja tukea työnantajia palkkaamaan yli 55-vuotiaita työttömiä.

Central Baltic -ohjelman rahoittaman Silver Strategies -hankkeen tavoitteet ovat linjassa hallituksen toimenpideohjelman tavoitteiden kanssa. Silver Strategies kehittää yhteneväisiä ikäjohtamisen strategioita yli 55-vuotiaiden työurien pidentämiseksi ja työllisyyden lisäämiseksi yhdessä yritysten kanssa. Tekemisen kärkenä on yli 55-vuotiaiden yhdenvertainen osallisuus ja syrjimättömyys työelämässä. Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Latvian ja Viron kauppakamarit osallistavat yksityisen sektorin työnantajayrityksiä kaikissa kolmessa maassa kehittämään yhdenvertaisia ikäjohtamisen strategioita yli 55-vuotiaiden työllistämiseksi ja työurien jatkumiseksi eläkeiän saavuttamisen jälkeenkin. Mukaan rekrytoidaan erikokoisia yrityksiä eri toimialoilta.

Pidentyneet työurat ja parantunut työllisyys

Silver Strategies -hankkeen toimenpiteet on järjestetty kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin aiemman kirjallisuuden ja julkaisujen pohjalta maakohtaisia käytäntöjä. Lisäksi joka partnerimaassa haastateltiin kolmen yrityksen johtohenkilöitä ikäjohtamisen käytännöistä ja käytössä olevista mittareista. Selvityksen perusteella yrityksillä on vakiintumattomia käytänteitä ikääntyneiden työntekijöiden työkyvyn arviointiin ja menetelmiä työssä pysymiseen. Kaikissa maissa on ollut, tai on meneillään, kansallisia hankkeita sekä hyväksi koettuja yli 55-vuotiaiden työntekijöiden ikäjohtamisen käytänteitä, joita ei ole kuitenkaan tieteellisesti tutkittu.

Seuraavassa vaiheessa toteutetaan koulutus- ja työpajapäivät Tartossa ja Porissa, joissa yritysten edustajat jakavat ikäosaamistaan ja toimintatapojaan toisilleen ja työstävät yhdessä ikäjohtamisen käytäntöjä. Päivien ohjelmassa on myös vierailut yrityksissä, jotka ovat olleet esimerkillisiä ikäjohtamisen käytännöissään. Yritykset tuottavat “Best practices”-koonnin, jotka kolmannessa vaiheessa koostetaan englannin kielellä verkkokäsikirjaksi.

Kehitetyt hyvät käytännöt ja mittarit yli 55-vuotiaiden ikäjohtamiseen hyödyttävät yrityksiä, jotka implementoivat ne johtamisen strategiaansa. Silver Strategies -hankkeen tuloksia esitellään seminaareissa joka partnerimaassa ja niistä julkaistaan artikkeleita. Käsikirja tulee olemaan avoimesti saatavilla hankkeen verkkosivuilla hyödyntäen laajaa kohdejoukkoa. Mikä tärkeintä, ikääntyneet työntekijät voivat hyötyä kehitetyistä ikäjohtamisen strategioista pidentyneinä työurina ja parantuneena työllisyytenä.

Tiesitkö tämän? 

  • Silver Strategies -hanke toteutetaan 1.3.2023-31.8.2025.
  • Silver Strategies -hanke on ensimmäinen hanke, jossa kehitetään Baltian alueella yrityskohtaisia yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä yli 55-vuotiaiden työelämään osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi.
  • Tutkimus osallistaa yrityksiä eri maissa yhdessä kehittämään yhteisiä ikäjohtamisen strategioita.
  • Selvitysten mukaan ikäjohtaminen ei näy erikseen organisaatioiden strategioissa. Tulisiko sen näkyä?

Lisää aiheesta:

Silver Strategies ja EU-logot.
LCCI Logo
ECCI Logo

Jaa artikkeli

Lue myös