Työikäisten mielenterveys

Mielenterveyttä työikäisille ihmislähtöisesti.

Hyvä mielenterveys mahdollistaa kyvyn tehdä työtä, luoda ihmissuhteita ja kokea osallisuutta yhteiskunnassa. Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksessa tutkitaan niitä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa työikäisten mielenterveyteen sekä kehitetään tehokkaita interventioita, joilla voidaan parantaa hyvinvointia ja ehkäistä mielenterveysongelmia erityisesti työikäisten keskuudessa.

Suomalaisista yhä useampi jää työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveydellisistä syistä. Joka neljäs sairauspoissaolo johtuu mielenterveyssyistä ja joka viides työikäinen kokee psyykkistä kuormittavuutta. Erityisen huolestuttavaa on eläköityminen nuorten aikuisten keskuudessa. Tutkimushankkeilla tunnistetaan mielenterveyttä uhkaavia riskejä sekä toteutetaan mielenterveyttä edistäviä, häiriöitä ennaltaehkäiseviä ja niitä korjaavia matalan kynnyksen toimenpiteitä, jotka ovat ihmislähtöisiä ja yhdenvertaisesti saavutettavia. Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaan ihmislähtöisyys tarkoittaa yksilön huomioimista osana sosiaalista verkostoaan, kulttuuriaan ja yhteisöään. Ihmislähtöisessä ajattelussa keskeistä on se, että palvelujen kehittämisessä huomioidaan kaikkien toimijoiden näkökulmat ja pyritään kaikille parempaan elämään jatkuvan ja kestävän kehityksen kautta.

Hyvä mielenterveys on avainasemassa työelämässä menestymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Työelämä on vaativaa, suorituskeskeistä ja stressaavaa - siksi on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota työikäisten mielenterveyden vahvistamiseen.

Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus on aktiivisesti mukana myös koulutus- ja tiedonvälitystyössä, tekee yhteistyötä niin työnantajien, työntekijöiden kuin eri sidosryhmienkin kanssa ja laatii tutkimusten perusteella toimenpide-ehdotuksia mielenterveyden tukemiseksi.

Lue lisää työikäisten mielenterveydestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.

Onko sinulla yhteistyöidea? Ota yhteyttä:

Henna Kyhä

Henna Kyhä
Tutkimuspäällikkö, keskuksen vetäjä
SAMK
044 710 3134