Tutkitaan: Verkostoa kehittämällä hyvinvoivia opiskelijoita

23.2.2024Reetta-Kaisa Kuusiluoma, Maija PenttiläTutkitaan

Opiskelijan hyvinvointi ja toimintakykyisyys ovat korkeakouluopintojen sujuvan etenemisen perusta. Opiskelukykyyn ja opintojen sujuvaan etenemiseen vaikutetaan koko korkeakouluyhteisön voimin.

Opiskelijoita Hymiökahveilla pelaamassa pöytälätkää.
Opiskelijoita Hymiökahveilla pelaamassa pöytälätkää.

Hyvinvointiviikon tapahtuma SAMKin Porin kampuksella.

Hyvinvoivalla opiskelijalla on paremmat edellytykset edetä opinnoissaan ja suorittaa opintonsa ajallaan. Opiskelukykyyn vaikuttavat opiskelijan omat voimavarat, opiskelutaidot, opiskeluympäristö sekä laadukas opetus ja ohjaus (YTHS:n ja Työterveyslaitoksen Opiskelukykymalli). Eri opiskelukyvyn osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa keskenään, joten vahvuudet yhdellä tai useammalla osa-alueella tukevat opiskelukyvyn säilyttämistä, vaikka toisella alueella ilmenisikin haasteita.

SAMKin opiskelijahyvinvointikyselyn tulokset osoittavat, että opiskelijoiden kokema hyvinvointi ja opiskelukykyisyys ovat ilahduttavasti kasvussa. Kevään 2023 tulosten mukaan opiskelijoilla on tarve sekä opiskelujen ohjaukselle että henkilökohtaiselle tuelle. Korona-ajan jälkeen lähiopetusta kampuksilla on lisätty ja kannustettu kampuksilla aitojen kohtaamisten pariin. Opiskelijahyvinvointikyselyn vastauksissa ei enää yhtä näkyvästi heijastu pandemian aiheuttamaa yksinäisyyttä ja eristäytymistä. Kyselystä saatuja tuloksia on puitu eri foorumeissa ja opiskeluhyvinvointityölle on asetettu selkeitä kehittämistavoitteita. Opiskelijoilta nousseisiin haasteisiin, kuten keskittyminen ja aikataulutus, on järjestetty tukipajoja erityisopettajan toimesta sekä panostettu vertaistoiminnan kehittämiseen.

Korkeakoulun hyvinvointipalvelut pysyvästi kaikkien saatavilla

Yhteistoiminta ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisön hyvinvointia. Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat keskeisiä tekijöitä, jotka edistävät yhteisön jäsenten oppimista, hyvinvointia ja valmistavat heitä tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.

SAMKissa opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen on alkanut SataSport-hankkeesta (2018–2021), jonka myötä rakentui CampusMoWen liikunta- ja hyvinvointipalvelut pysyväksi toiminnaksi. CampusMoWe on toiminut moottorina korona-ajan avustusta saaneille opiskeluhyvinvoinnin hankkeille StudyWellille ja FeelWellille. Näissä hankkeissa on tunnistettu ohjauksen ja pedagogisen hyvinvoinnin merkitys koko korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin kannalta.

Opiskelijoita ryhmäytymässä Kirjurinluodossa.

Opiskeluhyvinvointihankkeiden aikana kehitettiin mm. yhteisölliset Hymiökahvit, pilotoitiin hyvinvointitutorointia, Studybuddy-vertaismentorointia sekä toteutettiin hyvinvointia tukevia etätoimintoja. Opiskelijoiden tietoa opiskelukyvystä lisättiin erilaisissa yhteistyössä järjestetyissä hyvinvointitapahtumissa. Hyvinvointitutoroinnissa eri koulutusalojen opiskelijoita rekrytoitiin ja koulutettiin hyvinvointitutoreiksi, jotka järjestivät opiskelijoille erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja. Lajikokeilujen ja museokierrosten avulla tutustuttiin lähiseudun toimijoihin. Studybuddy-toiminnassa sosionomiopiskelijoita koulutettiin vertaismentoreiksi, jotka tarjosivat tukea ja kannustusta opiskelijoille, jotka kaipasivat lisätukea. CampusMoWen lisäksi opiskelijakunta SAMMAKKO on toiminut keskeisenä tahona muita korkeakoulun hyvinvoinnin ja ohjauksen toimijoita unohtamatta.

Opiskeluhyvinvointihankkeissa yhteisesti kehitettyjä toimintamalleja ja tapahtumia on saatu juurrutettua pysyvästi SAMKiin. Viikoittain lukuisat opiskelijat ja henkilöstön jäsenet osallistuvat CampusMoWen liikunta- ja hyvinvointipalveluihin. Opiskelijoiden Hyvinvointiviikko, Mielenterveyspäivä, Hymiökahvit, Sport Approt ja hyvinvointitutoreiden yhteisöllinen toiminta mahdollistuu ohjauksen ja opiskeluhyvinvointitoimijoiden sekä yhteistyöverkoston avulla. Opiskelijahyvinvointikysely toteutetaan SAMKissa seuraavan kerran keväällä 2024.

Uusi tietopankki opiskeluhyvinvoinnin tueksi

StudyWell ja FeelWell -opiskelijahyvinvointihankkeet kuuluivat laajempaan verkostoon, joka koostui reilusta kolmestakymmenestä korkeakoulusta, jotka olivat saaneet erityisavustusta ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämiseksi. Korkeakoulujen opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen verkoston (KOHO) tavoitteena on tukea hyvien opiskeluhyvinvoinnin käytänteiden jakamista korkeakoulujen kesken sekä tukea käytänteiden levittämistä opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen toteuttamiseen. Verkosto on koonnut opiskeluhyvinvoinnin hyvien käytänteiden tietopankin, joka kokoaa yhteen hyväksi havaittuja tai korkeakouluissa kehitettyjä hyviä käytänteitä ja toimintamalleja. Toimintamalleja voi ottaa näppärästi käyttöön myös muissa korkeakouluissa. Tähän mennessä hyödynnettävissä on lähes 50 toimintamallia. Koho-verkoston tietopankki löytyy osoitteesta www.opiskeluhyvinvointi.fi ja sivustolle päivitetään uusia toimintamalleja jatkossakin.

Tiesitkö tämän? 

  • SAMKissa on yli 6000 opiskelijaa, joista noin 1000 on kansainvälisiä opiskelijoita.
  • Hymiökahveilla oli vuoden aikana yli 1300 käyntikertaa
  • CampusMoWen liikunta- ja hyvinvointipalvelut ovat kaikkien Satakunnan alueen korkeakouluopiskelijoiden sekä -henkilöstön käytössä.
  • Opiskeluhyvinvointikyselyn tuloksia on käsitelty mm. ohjauksen ja pedagogisen hyvinvoinnin päivässä sekä eri osaamisalueiden kokouksissa. Seuraava ohjauksen ja pedagogisen hyvinvoinnin päivä on syksyllä 2024.
  • SAMKissa on säännöllisesti kokoontuva Opiskelu ja hyvinvointi -kehittämisryhmä, johon kuuluvat Rauman ja Porin seurakunta, YTHS, SAMMAKKO, SAMKin edustajat osaamisalueilta, opinto-ohjauksesta, johdosta ja CampusMoWesta.

Lisää aiheesta:

Jaa artikkeli

Lue myös