Ihmisen toimintakyky

THL:n ja Kelan selvitysten mukaan suomalaisten toimintakyky on heikkenemässä. Työ- ja toimintakykyä heikentävät erityisesti mielenterveysongelmat, huono ravitsemus, vähäinen liikunta, tupakointi ja päihteiden käyttö sekä sydän- ja verisuonitaudit.

Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus vastaa Satakunnan työvoiman riittävyyden haasteeseen tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämistyön kautta. Työ- ja toimintakykyä ylläpitämällä ja osallisuutta vahvistamalla tuetaan ihmisten fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista sekä vahvistetaan heidän mahdollisuuksiaan integroitua yhteiskuntaan.

Mitä toimintakyky on?

Ihmisten toimintakyky on yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden tukipilari. Väestön ikääntymisen vuoksi on löydettävä keinoja, joiden avulla mahdollisimman moni työikäinen pysyy kiinni työelämässä. Tärkeää on erityisesti ongelmien ennaltaehkäisy.
Toimintakykyä voi jäsentää lukuisin eri tavoin. Usein käytetty tapa on jakaa toimintakyky seuraaviin osa-alueisiin (THL):

  • Fyysinen toimintakyky tarkoittaa kykyä liikkua.
  • Psyykkinen toimintakyky viittaa voimavaroihin, joiden avulla selviytyä arjen haasteista ja kriisitilanteista. Psyykkinen toimintakyky liittyy lisäksi elämänhallintaan ja psyykkiseen hyvinvointiin kattaen tuntemiseen ja ajatteluun liittyviä toimintoja.
  • Kognitiivinen toimintakyky käsittää tiedonkäsittelyn eri osa-alueet, kuten tiedon vastaanoton, käsittelyn, säilyttämisen ja käytön.
  • Sosiaalinen toimintakyky ilmenee vuorovaikutustilanteissa, sosiaalisena aktiivisuutena ja osallisuuden kokemuksina.

Hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja niitä tukeva ympäristö auttavat ihmisiä voimaan hyvin, löytämään paikkansa yhteiskunnassa, jaksamaan työelämässä sekä selviytymään arjesta itsenäisesti. Huonot elintavat ja riskitekijät puolestaan heikentävät toimintakykyä. Lisää toimintakyvystä ja toimintakyvyn mittareista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla.

Onko sinulla yhteistyöidea? Ota yhteyttä:

Henna Kyhä

Henna Kyhä
Tutkimuspäällikkö
Keskuksen vetäjä 
SAMK
044 710 3134