Työikäisten ravitsemus

Hyvinvoivia työikäisiä paremmalla ravitsemuksella.

Kun syö hyvin, työntekokin maistuu! Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksessa tutkitaan työikäisten ravitsemusta. Toteutamme ravitsemushankkeita, joissa tutkitaan ravitsemuksen vaikutuksia ja tehdään toimenpide-ehdotuksia työikäisten työkyvyn ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Ravitsemuksella on tärkeä merkitys ihmisen toimintakykyyn, terveyteen ja elämänlaatuun. Hyvän ravitsemuksen avulla voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa useita elintapasairauksia. Lisäksi ravitsemuksella on oleellinen vaikutus psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Hyvän ravitsemuksen avulla edistetään myös työssäjaksamista ja työvireyttä. Hyvä työaikainen ruokailu sekä säännöllinen ateriarytmi lisäävät työhyvinvointia ja työkykyä. Aivot ja lihakset tarvitsevat polttoainetta työn tekoon ja työstä palautumiseen.

Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksessa toteutetaan erityisesti työikäisiin keskittyvää tieteellistä ravitsemustutkimusta, jolla tutkitaan ravitsemuksen vaikutuksia työkykyyn ja työhyvinvointiin.

Tutustu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla.

Onko sinulla yhteistyöidea? Ota yhteyttä:

Susanna Kunvik

Susanna Kunvik
Erikoistutkija, ravitsemusasiantuntija
SAMK
044 710 3204

RAVI

Vuosina 2023-2026 toteutettavassa RAVI-hankkeessa (Työaikaisen ravitsemuksen parantaminen satakuntalaisten yritysten menestystekijänä – kohti ravitsemustieteen tutkimusyksikköä) tutkitaan ravitsemuksen vaikutusta työikäisten suomalaisten työkykyyn, työhyvinvointiin ja elämänlaatuun.

RAVI-tutkimuksessa toteutetaan satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus, joka sisältää laajat alku-ja loppumittaukset sekä 12 kuukauden ravitsemusintervention ohjausryhmään satunnaistetuille tutkittaville.

Eat@Work

Eat@Work-hanke osoitti ravitsemusohjauksen tärkeyden ja hyödyt työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Hankkeen loppuraportti sekä vapaasti käytettävissä oleva työkalupakki sisältävät hyväksi havaittuja menetelmiä, ohjausmateriaalia sekä suosituksia työntekijöiden ravitsemuksen edistämiseksi.

Lataa Syö hyvin, työntekokin maistuu! - opas vireyteen ja jaksamiseen työntekijöille ja Parempaa työhyvinvointia ja työkykyä ravitsemuksella -opas työnantajille. Tutustu Eat@Work-hankkeen loppuraporttiin täältä.